Arbejdsområder


O Nordisk Energirådgivning ApS

Teknisk Bygherrerådgivning


Nordisk Energirådgivning har oparbejdet en stor indsigt og erfaring med de forskellige aspekter, det er nødvendigt at mestre som bygherre, når der skal etableres eller ombygges energi- og procesanlæg.

 

Vi anvender, for at sikre at alle aspekter håndteres, en arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i en holistisk tilgang til den samlede arbejdsproces og hvor slutresultatet er fokuspunktet. Dette udmønter sig ved, at vi for hvert delresultat i vores arbejdsproces, fokuserer på definerede, og gerne målbare succeskriterier. Succeskriterierne defineres og udarbejdes som en del af Nordisk Energirådgivning kvalitetssikring og anvendes til sikring af den samlede kvalitet i energi- og procesanlægget.

 

Vi har, via vores erfaring, overblik over de nødvendige arbejdsopgaver, der skal varetages inden anlægget kan tages i brug. I den forbindelse anbefaler vi, at der arbejdes med en faseopdelt projektforløb, hvor hver fase tilpasses opgaven. Og at faseopdelingen anvendes som udgangspunkt for tidsplanlægningen.

 

Ud over varetagelse af anlægsforløbet er det vores erfaring at der ofte vil være en række følgeopgaver, som der er vigtigt også at have på plads inden anlægget tages i brug. Eksempler herpå er tilskudsmuligheder, afgiftssætning, myndighedstilladelser, energikøbs- og serviceaftaler. Alle forhold der ikke direkte berører etableringen af anlægget, men som kan være afgørende for idriftsætningen. Derfor anbefaler vi altid at der senest i forbindelse med opstart af projektet foretages en gennemgang, hvor følgearbejderne identificeres og adresseres, som en del af den samlede bygherrerådgivning.

 

Vi arbejder ikke med traditionel bygherrerådgivning for anlægsarbejder og etablering af bygninger.
Er det nødvendigt, som en del af den samlede opgave, at der anlægges bygninger eller lignede, vil vi sørge for at de nødvendige arbejdsprocesser for dette, varetages af en partner med speciale i traditionel bygherrerådgivning.

For at sikre adskillelse af ansvarsfordeling, arbejdes der ligeledes ikke med projektering og dimensionering. Afhængigt af den aftalte ramme for projektforløbet, kan der gennemføres indhentning af tilbud på f.eks. totalleverance eller udbudsprojektering. I begge tilfælde gennemføres der kvalitetssikring med henblik på at sikre at slutresultatet er i overensstemmelse med de aftalte succeskriterier.

 

Nordisk Energirådgivning arbejder med udgangspunkt i AB aftalesystemet, afhængigt af opgavetypen kan andre aftaleformer anvendes efter behov.


Afhængigt af rammen for kvalitetskrav, anlægstid og økonomi, anbefaler Nordisk Energirådgivning at der i forbindelse med igangsætning af projektet foretages en konsekvensvurdering i forhold til valg af f.eks. totalentreprise, totalleverandør, OPP, OPS eller andet. Herunder at der tages stilling til direkte indkøb via f.eks. bygherreleverancer.

Energi- og procesoptimering og energitilskud


Sidder du med ideer til energioptimeringer i din virksomhed, men mangler tid og faglig støtte, så ring til os. Vi kan hjælpe jer med at føre projektet igennem, lige fra de spæde ideer, til projektet er implementet og idriftsat.

Nordisk Energirådgivning kan således:

 

 • hjælpe til med udarbejdelse og modning af projektidé indenfor energiområdet
 • udføre nødvendige målinger og analyser af energibalancer
 • udarbejde beslutningsgrundlag, herunder forventet budgetramme, tilskud og driftsudgifter
 • bistå med indhentning af tilbud og kontrahering
 • varetage og assistere ved ansøgning af tilskud og evt. anden ekstern finansering
 • rådgive om skatte og afgiftsregler på energiområdet
 • varetage forhandlinger om evt. salg af overskudsvarme til eksterne energiaftagere
 • assistere ved salg af CO2 kvoter
 • deltage i byggeherremøder mm


Siden 2006 har det været muligt for virksomheder og private, at søge tilskud til energiforberinger. Vi samarbejder med en række energiselskaber for at sikre de bedste tilskud til vores kunder, og hjælper dem igennem hele processen indtil tilskuddet er udbetalt.Obligatorisk energisyn i store virksomheder


I 2014 blev det lovpligtigt for store danske virksomheder, og datterselskaber af store internationale virksomheder, at gennemføre et energisyn hvert 4. år. Hvis din virksomhed er omfattet af dette regelsæt, kan Nordisk Energirådgivning hjælpe din virksomhed igennem energisynet til en fordelagtig pris og efter jeres behov.


Et energisyn er en systematisk gennemgang af alle virksomhedens energiforbrugende enheder såsom bygninger, procesudstyr og transportenheder. Energisynet opdeles i 4 faser.


 1 - Overblik over virksomhedens energiforbrug og ting der har indflydelse på energiforbruget

 2 - Identificering af mulige sparetiltag på baggrund af overblikket fra fase 1

 3 - Arbejde med konkrete forslag til hvordan virksomheden kan forbedre deres energiforbrug

 4 - Afrapportering 


Det er ikke et krav at virksomheden skal gennemføre de forslag der fremkommer i energisynet, men det er et mål for os at finde de gode og interessante spareforslag hos jer, som I gerne vil implementere efterfølgende.
Ekstern kvalitetskontrol af energispareordningen

Nordisk Energirådgivning kan bistå de energiselskaber der er omfattet af energispareordningen, med gennemførsel af ekstern kvalitetskontrol og audit iht. energispareaftalens afsnit 12.4 og 12.5. Kontrollen og audit skal hvert 2. år gennemføres af en uafhængig tredjepart, med teknisk kompetence og kendskab til energispareordningens regelsæt.


Kvalitetskontrol af udvalgte energisparesager:

 • Der udvælges et given antal sager på baggrund af bestemmelser herfor
 • Kontrollen skal eftervise:  

                - at energisparesagerne lever op til regler og bestemmelser i Energispareaftalen

                - at opgørelse af besparelser og dokumentationskrav er korrekte

                - at KS-systemet er fulgt på de enkelte sager

 • Resultat af kvalitetskontrol afrapporteres skriftlig


Audit af kvalitetssikringssystem:

 • Gennemgang af KS-system og om den lever op til gældende regler
 • Auditten skal eftervise:
         - at KS-systemet er tilstrækkeligt til, at aftalens krav efterleves
         - at KS-systemet følges
         - at der sker opfølgning og korrektion, hvis der observeres afvigelser fra systemet
         - at der sker den nødvendige opdatering af systemet
 • Resultat af audit afrapporteres skriftlig


  Jylland / Fyn

Sjælland

Fousbjergvej 28, DK-7100 Vejle

Ved Skoven 6, DK-3070 Snekkersten

+45 50 55 02 64

+45 50 55 01 50

nr @ nordiskenergiraadgivning.dk

khh @ nordiskenergiraadgivning.dk